Broj Naziv Datum
3073-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – gasovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.05.2023
2705-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – mikrobiološka laminarna komora klase A2 sa povezivanjem na ventilacioni sistem za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 22.05.2023
2516-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.05.2023
1479-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnosiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka Doboj“ Lot 2- Brzi antigenski test za SARS-CoV-2 17.05.2023
1479-3-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnosiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka Doboj“ Lot 3 – Set za uzorkovanje i transport uzoraka iz grla i nazofarinksa 17.05.2023
1479-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnosiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka Doboj“ Lot 1- PCR test za SARS-CoV-2 17.05.2023
3142-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 16.05.2023
3143-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „GE HealthCare“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 16.05.2023
2706-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga – popravka aparata za magnetnu rezonancu “Signa HDxT 1.5T”, proizvođača “GE HealthCare” za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.05.2023
2625-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – potrošni materijal za hemodijafiltraciju za aparat „MultifitratePRO“, proizvođača „Fresenius medical care“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.05.2023
2561-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.05.2023
1479-OPP-23 ODLUKA O poništenju otvorenog postupka za javnu nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnosiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka Doboj“ Lot 6 - Nastavci 12.05.2023
2117-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.05.2023
3072-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – mikrobiološke hemikalije, potrošni materijal i testovi za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 12.05.2023
3073-23 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – gasovi za potrebe JZU Nova Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.05.2023
1479-5-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnosiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka Doboj“ Lot 5 – Potrošni materijal za aparat „SaMag - 12 IVD“ 11.05.2023
1479-4-ODU-2023 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnosiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka Doboj“ Lot 4 – Potrošni materijal za aparat „NuActor“ 11.05.2023
2991-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 11.05.2023
2992-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.05.2023
2479-23 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke usluga – Održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 10.05.2023
2993-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.05.2023
2447-OPP-23 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.05.2023
2448-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.05.2023
2325-OPP-23 ODLUKA O poništenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – lijekovi za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.05.2023
1726-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke roba – pregledne rukavice za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.05.2023
1561-3-ODU-23 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – nov (nekorišten) Medicinski autoklav, Elektrohirurška jedinica i Kompresorski inhalator za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 3- Kompresorski inhalator 03.05.2023
1561-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – nov (nekorišten) Medicinski autoklav, Elektrohirurška jedinica i Kompresorski inhalator za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2- Elektrohirurška jedinica 03.05.2023
1561-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – nov (nekorišten) Medicinski autoklav, Elektrohirurška jedinica i Kompresorski inhalator za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1- Medicinski autoklav 03.05.2023