Tijana Spasojević

U JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj zaposlena od aprila 2012. godine.

Ekonomski fakultet Univerzitet u Banjaluci završila 2009. godine.

Tijana Spasojević Šef Odsijeka za finansijsku operativu Dipl ekonomista

Rukovodilac jedinice za internu reviziju

Jedinica za internu reviziju

U skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, interna revizija predstavlja nezavisno, objektivno davanje mišljenja i savjetodavna aktivnost koja ima za cilj da unaprijedi poslovanje Bolnice i pomaže rukovodstvu da ostvari svoje ciljeve obezbjeđujući sistematičan i disciplinovan pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom i procesima upravljanja.

Interna revizija vrši se radi davanja objektivnog stručnog mišlјenja i savjeta o adekvatnosti sistema finansijskog upravlјanja i kontrola u cilјu unapređivanja poslovanja Bolnice.

Interna revizija doprinosi ostvarivanju cilјeva Bolnice uz primjenu sistematičnog i disciplinovanog pristupa u ocjenjivanju poslovanja subjekta:

1) planiranjem poslova revizije, identifikovanjem i procjenom prirode i nivoa rizika u vezi sa aktivnostima Bolnice;

2) procjenom adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u odnosu na:

  • identifikovanje, procjenu i upravlјanje rizikom od rukovodstva Bolnice,
  • usaglašenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, uputstvima za rad, internim aktima i ugovorima,
  • tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija,
  • efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja,
  • zaštitu sredstava i informacija,
  • izvršavanje zadataka i postizanje cilјeva i

3) davanjem preporuka rukovodstvu Bolnice za pobolјšavanje sistema finansijskog upravlјanja i kontrole.

Funkcija interne revizije izvršava se u skladu sa slјedećim principima:

4) Interna revizija ima savjetodavnu ulogu u za posebne neplanirane zadatke inicirane isključivo od Direktora Bolnice, čiji je cilj poboljšanje procesa upravljanja, upravljanja rizikom i kontrola, pri čemu interni revizori nisu odgovoroni za sprovođenje datih preporuka.

Interna revizija u Bolnici uspostavljena je organizovanjem posebne organizacione jedinice za internu reviziju, koja je neposredno odgovorna Direktoru Bolnice.

Interni revizori u Jedinici za internu reviziju, pored rukovodioca su:

1. Alen Popović, dipl. ekonomista (interni revizor ekonomskih poslova)

2. Gordana Kraguljac, dipl. pravnik (interni revizor pravnih poslova).

Sve informacije vezane za Jedinicu za internu reviziju se mogu dobiti na telefon:

053/241-022 lokal 418