Broj Naziv Datum
1069-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za fako aparat „Alcon Centurion“ za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.02.2023
479-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku roba – PC tableti sa SIM karticom za pristup internetu za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 23.02.2023
480-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga - popravka aparata za magnetnu rezonancu “Signa HDxT 1.5T”, proizvođača “GE HealthCare” za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 23.02.2023
897-23 ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag-12IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.02.2023
112-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.02.2023
1016-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ i „Prunus“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 15.02.2023
992-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – bočice i igle za zasijavanje uzorka za aparat za kultivaciju primarno sterilnih uzoraka „Bact Alert 3D“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.02.2023
940-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.02.2023
293-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke ulsluga - Održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj za Lot 2 – Izrada dodatnih modula, izvještaja i analitike u bolničkom informacionom sistemu KIS po zahtjevu Ugovornog organa 09.02.2023
293-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ulsluga - Održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema 09.02.2023
162-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – popravka aparata za kompjutersku tomografiju “LightSpeed 16 slice”, proizvođača “Ge HealthCare” za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 08.02.2023
609-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – nov(nekorišten) fleksibilni HD videogastroskop za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.02.2023
227-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.02.2023
649-1-ODU-23 O D L U K A o prihvatanju ponude za pružanje usluga nuklearne medicine - skrining novorođenčadi (Neonatalni TSH i Test na Fenilketonuriju) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.02.2023