Oslobođeni participacije

Na osnovu čl.53. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu (SG RS br.102/11), osigurana lica su oslobođena participacije za sljedeća medicinska stanja:


a) Zdravstvena zaštita koja se obezbjeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u cjelini i za koju su osigurana lica oslobođena participacije obuhvata:


1. preglede i savjetovanje u svrhu planiranja porodice, preglede i liječenja za vrijeme trudnoće, porođaja i za vrijeme materinstva do 12 mjeseci poslije porođaja, odnosno za blizance i svako treće dijete u trajanju od 18 mjeseci poslije porođaja i prekid trudnoće iz medicinskih razloga.


2. Preglede i liječenje bolesti usta i zuba u vezi sa trudnoćom i za vrijeme trajanja materinstva do 12 mjeseci poslije porođaja, odnosno za blizance i svako treće dijete u trajanju od 18 mjeseci poslije porođaja.


3. Preglede i liječenje usta i zuba lica sa urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica.


4. Preglede i liječenje u vezi sa zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mjera za sprječavanje njihovog širenja.


5. Hitna medicinska stanja, odnosno stanja neposredne životne ugroženosti, uključujući i vrijeme provedeno u intenzivnoj njezi i hitan sanitetski prevoz.


6. Preglede, liječenje i rehabilitacija zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu.


b) Zdravstvena zaštita za koju su osigurana lica oslobođena participacije obuhvata i sljedeća medicinska stanja:


Liječenje bolesti i komplikacija osnovne bolesti:


1. Maligne bolesti, 2. Dijabetes, 3. Hemofilija, 4. Epilepsija, 5. Progresivna mišićna oboljenja, 6. Cerebralna paraliza, 7. Multipla skleroza, 8. Nepravilan razvoj kostiju i hrskavice, 9. Plegije (para i kvadri), 10. Hronična bubrežna insuficijencijam 11. Cistična fibroza, 12. Celijakija i fenilketonurija, 13. Reumatska groznica, 14. Hereditarne bulozne epideermolize:


  • zdravstvenu zaštitu lica u vezi sa transplatacijom ljudskih organa, ljudskih tkiva i ćelija,
  • zdravstvenu zaštitu lica oboljelih od mentalnih bolesti,
  • zdravstvenu zaštitu lica u stanju mentalne retardacije nesposobnih za samostalan život i rad.


 c) Osigurana lica koja su oslobođena participacije prilikom korišćenja zdravstvene zaštite s obzirom na status odnosno svojstvo koje imaju su:


1. Djeca do 15 godina života i lica preko 65 godina života


2. Korisnici lične i porodične invalidnine za koje po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, participaciju plaća nadležni državni organ, a koji svoj status dokazuje legitimacijom ili rješenjem o priznatom pravu na ličnu ili porodičnu invalidninu.


3. Lica sa oštećenjem vida - slijepa lica prve i druge kategorije.


4. Dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv 10 i više puta - trajno i dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv manje od 10 puta - pod uslovom da od posljednjeg davanja krvi nije proteklo više od godinu dana.


5. Korisnici stalne novčane pomoći i lica smještena u ustanove socijalne zaštite, za koje doprinos za zdravstveno osiguranje plaća centar za socijalni rad.


6. Penzioneri koji primaju najnižu penziju prema propisima Republike Srpske, na osnovu uvida u ček o posljednjoj isplaćenoj penziji.


7. Pratioci osiguranog lica u slučaju iz člana 46. navedenog pravilnika, i to:


  • Majka djeteta pod uslovom da je jedina prehrana djetetu majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta, koju utvrđuje   doktor djeteta, odnosno doktor ugovorene bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi.
  • Jedan od roditelja ili staratelj djeteta sa teškoćama u razvoju koje o tome u skladu sa posebnim propisima posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog organa, a na prijedlog doktora ugovorene bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi.
  • Izuzetno pravo na smještaj uz dijete koje se nalazi na bolničkom liječenju ostvaruje jedan od roditelja ili staratelja djeteta mlađeg od 6 godina, ukoliko za isto postoje medicinske indikacije.
  • Pravo iz st. 1. i 2.iz ovog člana ostvaruje uputnice za pratioca, koja se izdaje na osnovu uputnice za bolničko liječenje djeteta, na kojoj doktor koji je uputio dijete na liječenje, odnosno doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove označava potrebu smještaja pratioca.
  • Pravo na dnevni smještaj uz dijete koje se nalazi na bolničkom liječenju, a na prijedlog doktora ugovorne bolničke ustanove ostvaruje:


jedan od roditelja ili staratelja djeteta mlađeg od 6 godina, jedan od roditelja ili staratelja djeteta sa teškoćama u razvoju i jedan od roditelja ili staratelja djeteta mlađeg od 18 godina oboljelog od maligne bolesti.