Naplata participacije i plaćanje pune usluge

U slučaju da u Bolnicu bude primljen na liječenje inostrani osiguranik (INO osiguranik) iz zemalja sa kojima BiH – RS ima sklopljen Sporazum o socijalnom osiguranju i to: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Njemačka, Austrija, Hrvatska, Holandija, Turska i Italija, usluga će biti pružena samo uz naplatu participacije, a puna usluga će biti naplaćena u slučaju da osiguranik nema propisane obrasce za korišćenje zdravstvene zaštite.


Osiguranik radi pružanja zdravstvenih usluga, mora imati "bolesnički list" ili "zdravstvenu knjižicu" koju na osnovu potvrde inostranog osiguranika izdaje FZORS – Kancelarija Doboj, odnosno nadležna poslovnica prema mjestu privremenog ili stalnog boravka INO osiguranika

Hitna medicinska pomoć

Samo u slučaju hitne medicinske pomoći ili neophodne ljekarske intervencije, INO osiguraniku za vrijeme privremenog boravka u RS, biće pružena zdravstvena usluga i bez "bolesničkog lista" ali sa priloženom potvrdom inostranog nosioca osiguranja (potvrda o liječenju u slučaju hitnosti za vrijeme privremenog boravka u Republici Srpskoj).


Ako INO osiguranik za vrijeme privremenog boravka u RS ne posjeduje potvrdu izdatu od strane nadležnog inostranog nosioca osiguranja, niti bolesnički list, a u pitanju je hitni slučaj, služba u kojoj se pacijent liječi izdaće potvrdu o hitnom prijemu, sa obrazloženjem razloga hitnog prijema, dijagnozom, šifrom, kao i prognozom dužine liječenja, koju daje pacijentu, odnosno rodbini pacijenta ili drugim licima koja su u pratnji pacijenta, radi slanja u nadležnu Poslovnicu Fonda prema mjestu privremenog boravka INO osiguranika, radi pribavljanja bolesničkog lista.