Otpust pacijenta, odnosno podizanje otpusnog pisma u slučajevima kada je zdravstvena knjižica uredno ovjerena i ako se radi o osiguranom pacijentu koji podliježe plaćanju participacije popunjava se obrazac "Priznanica" u četiri primjerka. Dva primjerka se daju pacijentu, odnosno pratnji za plaćanje na fiskalnoj kasi.


Radnik na fiskalnoj kasi vrši naplatu participacije, te stranci izdaje fiskalni račun i jedan primjerak priznanice ovjeren na poleđini pečatom "plaćeno" (primjerak za stranku).


Lice kome je naplaćena participacija ide u kancelariju za prijem i otpust, predaje primjerak ovjerene priznanice na osnovu koje mu se izdaje medicinska dokumentacija.

Prekid hospitalizacije

Ako se radi o pacijentu koji je oslobođen plaćanja participacije, a ima uredno ovjerenu zdravstvenu knjižicu, njemu se odmah daje otpusno pismo.


Ukoliko pacijent zahtjeva prekid hospitalizacije, nadležni ljekar mu objašnjava potrebu nastavka liječenja, ukazuje na moguće posljedice prekida liječenja u bolnici i na preuzimanje lične odgovornosti i rizika za dalji tok bolesti.


Ako i pored objašnjenja pacijent i dalje zahtjeva prekid liječenja, ljekar u temperaturnu listu i istoriju bolesti upisuje „Otpust na lični zahtjev pacijenta“ a pacijent se pored toga potpisuje.


Prilikom pisanja otpusnog pisma obavezno se naglasi da pacijent prekida hospitalizaciju na lični zahtjev.