Prijem pacijenata na liječenje vrši se svaki dan od 00-24 časa

Prijem pacijenta na konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, dijagnostičke pretrage, vrši se svaki radni dan od 07-15 časova, odnosno od 07-13 u službi za patološku anatomiju, RTG i UZV dijagnostiku.

Prijem eksternih korisnika laboratorije za analizu biohemijeskih uzoraka vrši se od 07:15-09:00 časova.


Razvrstavanje pacijenata prema prioritetu i stepenu hitnosti


Ukoliko se radi o vitalno ugroženim pacijentima, oni imaju prednost pri pregledu i prijemu u bolnicu. Poslije vitalno ugroženih, prednost pri zbrinjavanju imaju lica sa posebnim potrebama, djeca i lica lišena slobode.

Redovan prijem

Prijem pacijenata se vrši u prijemnim ambulantama odjeljenja.

Pacijentima koji su iz primarne zdravstvene ustanove upućeni na hospitalizaciju sa uputnicom za bolnicu, sestra iz prijemne ambulante uzima i pregleda sljedeću medicinsku dokumentaciju:


  • uputnicu za bolnicu,
  • zdravstvenu knjižicu,
  • ličnu kartu