Broj Naziv Datum
897-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke usluga - redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag-12IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 21.03.2023
779-ODU-23 O D L U K A o prihvatanju ponuda za pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance i kompjuterske tomografije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.03.2023
1069-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za fako aparat „Alcon Centurion“ za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.03.2023
1870-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka Javne nabavke roba – električna energija za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 20.03.2023
609-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – nov (nekorišten) fleksibilni HD videogastroskop za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.03.2023
940-9-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 9 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Siemens Advia Centaur XPT“ 10.03.2023
940-8-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 8 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za hematološki analizator „Siemens Advia 2120i“ 10.03.2023
940-7-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator „Randox Imola RX“ 10.03.2023
940-6-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za glukometar „Biosen C_Line“ 10.03.2023
940-5-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Liaison XL“ 10.03.2023
940-4-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijski analizator „BT 3500“ 10.03.2023
940-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator „BT 3500“ 10.03.2023
940-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za turbidimetar „Nycocard Reader II“ 10.03.2023
940-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“ 10.03.2023
992-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – bočice i igle za zasijavanje uzorka za aparat za kultivaciju primarno sterilnih uzoraka „Bact Alert 3D“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.03.2023
1561-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – nov(nekorišten) Medicinski autoklav, Elektrohirurška jedinica i Kompresorski inhalator za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.03.2023
1727-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 10.03.2023
1726-1-23 ODLUKA O provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – pregledne rukavice za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 10.03.2023
1726-23 POSEBNA ODLUKA O početku postupka javne nabavke roba – pregledne rukavice za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 10.03.2023
1563-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.03.2023
1478-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.03.2023
1476-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.03.2023
1480-23 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – izrada glavnog projekta instalacije komprimovanog prirodnog gasa (CNG) za potrebe JZU Nova Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.03.2023
1477-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – mikrobiološka laminarna komora klase A2 sa povezivanjem na ventilacioni sistem za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 02.03.2023
1479-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnosiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka Doboj“ 02.03.2023
477-2-ODU-23 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza i zavoji) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot-2 Zavojni materijal(Neelastični zavoji) 02.03.2023
477-3-ODU-23 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza i zavoji) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot-3 Zavojni materijal(elastični zavoji) 02.03.2023
1152-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Redovan servis sistema za ventilaciju za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 01.03.2023
477-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza i zavoji) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot-1 Medicinska gaza 01.03.2023