Broj Naziv Datum
6214-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – mlijeko, mliječni proizvodi i ostali prehrambeni artikli za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.09.2021
6214-1-21 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 9.984,50 KM za nastavak postupka javne nabavke roba – mlijeko, mliječni proizvodi i ostali prehrambeni artikli za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.09.2021
6573-1-21 O D L U K A o izmjeni Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabavke broj 6573/21 od 09.09.2021. godine za javnu nabavku roba – medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.09.2021
6603-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.09.2021
5912-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – sanitetski materijal (gipsani zavoji i gipsane podloške) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.09.2021
5912-21 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 6.139,89 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 5912/21 27.09.2021
6829-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga osiguranja imovine i radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za 2022. godinu 23.09.2021
5638-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – energent za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.09.2021
6831-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – oftalmološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.09.2021
6830-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.09.2021
6192-2-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski koagulometar „Sysmex CA 660“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 16.09.2021
6192-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za acido-bazni analizator „RAPIDPoint 500“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 16.09.2021
6113-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag-12IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.09.2021
6603-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „Aeonmed“ za potrebe Službe za reanimaciju i anesteziju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.09.2021
6573-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.09.2021
6138-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kortikalni vijci i podloške za vijak za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.09.2021
6090-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.09.2021