Broj Naziv Datum
3500-OPP-21 O D L U K A o poništenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – zamjena prozorske stolarije u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.06.2021
3003-OPP-21 O D L U K A o poništenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – monitori za praćenje vitalnih funkcija pacijenata za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.06.2021
4703-21 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje respiratora „Mindray SV300“ koji se nalaze u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.06.2021
3692-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – računari i računarska oprema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.06.2021
3691-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.06.2021
3500-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – zamjena prozorske stolarije u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 10.06.2021
3002-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator „Biosen C – line EKF dg“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.06.2021
2913-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – spoljni fiksatori po Mitkoviću za potrebe Služba za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.06.2021
2804-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – odvoz smeća iz poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.06.2021
2805-21 O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.06.2021
3188-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.06.2021
3068-1-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tečni deterdžent za pranje veša za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.06.2021
3068-21 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – tečni deterdžent za pranje veša za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.06.2021