Broj Naziv Datum
999-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska koji se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 24.02.2021
1109-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.02.2021
830-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Softver za upravljanje preradom infektivnog medicinskog otpada i HMI ekran za potrebe postrojenja za preradu infektivnog medicinskog otpada proizvođača „ECODAS“ Francuska u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.02.2021
1021-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – PSR testovi i potrošni materijal, za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.02.2021
519-7-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski hematološki brojač 5diff „Advia 2120i“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 18.02.2021
519-6-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Laboratorijski materijal i reagensi za hematološki analizator „Sysmex XT 1800i“, 5diff brojač krvnih slika, proizvođača „Sysmex” Japan 18.02.2021
519-5-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“ 18.02.2021
519-4-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“ 18.02.2021
519-3-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Alegria“, proizvođača „Orgentec Diagnostika“ Njemačka 18.02.2021
519-2-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski aparat „Nycocard Reader II“ 18.02.2021
519-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska 18.02.2021
519-1-21 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 4.424,96 KM za nastavak postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.02.2021
830-1-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Softver za upravljanje preradom infektivnog medicinskog otpada i HMI ekran za potrebe postrojenja za preradu infektivnog medicinskog otpada u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.02.2021
830-21 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – Softver za upravljanje preradom infektivnog medicinskog otpada i HMI ekran za potrebe postrojenja za preradu infektivnog medicinskog otpada u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.02.2021
7785-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.02.2021
Broj: 717-21 Poziv za dostavljanje ponuda broj 717/21 – nabavka usluga - periodični ljekarski pregled radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj koji su profesionalno izložena jonizujućem zračenju 08.02.2021