Broj Naziv Datum
6214-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – mlijeko, mliječni proizvodi i ostali prehrambeni artikli za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.08.2021
6192-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.08.2021
5337-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.08.2021
5337-21 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 8.400,00 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 5337/21 23.08.2021
6138-21 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kortikalni vijci i podloške za vijak za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 23.08.2021
6137-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 20.08.2021
6090-21 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.08.2021
5639-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal – toneri za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.08.2021
5561-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.08.2021
5560-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za javnu nabavku roba – dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.08.2021
5912-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gipsani zavoji i gipsane podloške) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.08.2021
5317-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal – knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.08.2021
5221-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „Dräger“ koja se nalazi u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.08.2021