Broj Naziv Datum
8441-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.11.2021
8453-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.11.2021
8257-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – četiri perfuzora za potrebe Službe za reanimaciju i anesteziju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.11.2021
7875-OPP-21 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.11.2021
6829-3-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za 2022. godinu za Lot 3 – Osiguranje građevinskih objekata i opreme od požara i drugih opasnosti i dopunsko osiguranje građevinskih objekata za rizik klizanja tla i odronjavanja zemljišta 23.11.2021
6829-2-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za 2022. godinu za Lot 2 – Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti 23.11.2021
6829-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za 2022. godinu za Lot 1 – Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika 23.11.2021
7926-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag-12IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.11.2021
5638-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – energent za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.11.2021
5638-1-21 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 6.250,00 KM za nastavak postupka javne nabavke roba – energent za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.11.2021
8240-1-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekuranu dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 19.11.2021
8240-21 P O S E B N A O D L U K A početku otvorenog postupka za javnu nabavku roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekuranu dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 19.11.2021
8224-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.11.2021
8225-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.11.2021
7352-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje respiratora model „Aventa M“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 17.11.2021
8153-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača „BIOMERIEUX“ Francuska za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.11.2021
6137-21 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 18.493,75 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 6137/21 05.11.2021
7887-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 05.11.2021
7926-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag-12IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.11.2021
7875-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.11.2021