Broj Naziv Datum
1942-1-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – električna energija za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 31.03.2022
1942-22 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – električna energija za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 31.03.2022
1898-22 POSEBNA O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Rashladni uređaji i digitalni alarmni termometri za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.03.2022
1898-1-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Rashladni uređaji i digitalni alarmni termometri za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.03.2022
1504-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.03.2022
1261-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.03.2022
9261-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – tekuće održavanje medicinske opreme za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.03.2022
1074-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke usluga – periodični ljekarski pregled radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj koji su profesionalno izloženi jonizujućem zračenju 21.03.2022
1074-1-22 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 3.148,50 KM za nastavak postupka javne nabavke usluga – periodični ljekarski pregled radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj koji su profesionalno izloženi jonizujućem zračenju 21.03.2022
1194-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje respiratora (model: „VG 70“, „Boaray 5000D“ i „Shangrila 510S“) za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.03.2022
1671-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal – knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.03.2022
820-1-2-5-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Elektro materijal, Lot 2 – Bravarski materijal i Lot 5 – Električni grijači za veš mašinu i autoklav 14.03.2022
820-4-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Molersko-zidarski i drugi građevinski materijal 14.03.2022
820-3-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Vodovodni i kanalizacioni materijal 14.03.2022
1528-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.03.2022
1504-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.03.2022
1384-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – lijekovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.03.2022
1468-1-ODU-22 O D L U K A o prihvatanju ponude za uslugu restorana (hrana i piće) sa uslugom keteringa za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.03.2022
1468-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – usluge restorana i usluge posluživanja hranom za period mart-decembar 2022. godine za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.03.2022
1468-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga restorana i usluga posluživanja hranom u zemlji i inostranstvu za period mart-decembar 2022. godine za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.03.2022
1469-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – hotelske usluge za period mart-decembar 2022. godine za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.03.2022
1469-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku hotelskih usluga za period mart-decembar 2022. godine za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.03.2022
1261-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska koji se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.03.2022
203-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.03.2022
1194-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje respiratora (model: „VG 70“, „Boaray 5000D“ i „Shangrila 510S“) za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.03.2022