Broj Naziv Datum
7473-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.11.2022
9410-1-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – automatski aparat za određivanje koncentracije glukoze i laktata u krvi za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 28.11.2022
7391-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 25.11.2022
631-1-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 25.11.2022
6402-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.11.2022
6485-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sanitetski materijal (gipsani zavoji i gipsane podloške) za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 17.11.2022
7221-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.11.2022
6566-OPP-22 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke usluga – prethodni i periodični ljekarski pregledi radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 17.11.2022
6504-3-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza,vata i zavoji) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot-3 Zavojni materijal 16.11.2022
6504-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza,vata i zavoji) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot-2 Medicinska vata 16.11.2022
6504-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza,vata i zavoji) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot-1 Medicinska gaza 16.11.2022
6430-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - popravka fako mašine “Alcon Centurion” za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.11.2022
6277-ODU-22 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – aspiratori za potrebe Službe za otorinolaringologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 10.11.2022
6954-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – totalne endoproteze kuka za potrebe Službe za ortopediju i taumatologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 10.11.2022
7062-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – laboratorijski materijal i ragensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.11.2022
6278-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Cirkularni stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 08.11.2022
6012-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – Sistemi za infuziju i transfuziju za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 08.11.2022
6940-22 POSEBNA ODLUKA O početku postupka javne nabavke roba – automatski aparat za odredjivanje koncentracije glukoze i laktata u krvi za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.11.2022
6940-1-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – automatski aparat za odredjivanje koncentracije glukoze i laktata u krvi za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.11.2022
6082-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – dijelovi za mašinu za obradu kostiju na baterijski pogon za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.11.2022
6082-1-1-22 O D L U K A o dodjeli dodatnih sredstava u iznosu od 995,90 KM za nastavak otvorenog postupka javne nabavke roba broj 6082-1/22 – dijelovi za mašinu za obradu kostiju na baterijski pogon za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.11.2022
5486-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – mlijeko, mliječni proizvodi i ostali prehrambeni artikli za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.11.2022
6011-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba - tekstilni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.11.2022
6182-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga - Servisiranje medicinske opreme za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.11.2022