Broj Naziv Datum
6692-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Oftalmološka otopina (sodium hyaluronate ophtalmic sol.1,4% 14 mg/ml), pojedinačno pakovanje 1 ml PFS ampule 27.11.2020
7244-20 O D L U K U o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - tekuće održavanja medicinske opreme za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 27.11.2020
7175-20 O D L U K A o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba – pelet za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 25.11.2020
7175-20 POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENјA O NABAVCI Pelet za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 25.11.2020
7007-1-20 POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – oprema i materijal za snabdijevanje i distribuciju medicinskih gasova u objektima Službe za neurologiju i Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.11.2020
7007-1-20 O D L U K A o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku roba – oprema i materijal za snabdijevanje i distribuciju medicinskih gasova u objektima Službe za neurologiju i Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.11.2020
7007-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – oprema i materijal za snabdijevanje i distribuciju medicinskih gasova u objektima Službe za neurologiju i Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.11.2020
6021-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba - laboratorijski materijal i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.11.2020
6021-1-20 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 4.628,80 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 6021/20 19.11.2020
6818-20 P O S E B N A O D L U K A početku postupka javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za molekularnu dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.11.2020
6818-1-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za molekularnu dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.11.2020
6821-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – PCL faco sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.11.2020
6914-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.11.2020
6302-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – zamjena prilaznih i kabinskih vrata na putničkom liftu u objektu Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.11.2020
5647-4-OPP-20 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – cirkularni i linearni stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Linearni stapleri zakrivljeni za otvorenu hirurgiju 05.11.2020
5647-3-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – cirkularni i linearni stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Linearni stapleri sa nožem 05.11.2020
5647-2-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – cirkularni i linearni stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Linearni stapleri 05.11.2020
5647-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – cirkularni i linearni stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Cirkularni stapleri 05.11.2020
6661-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.11.2020
6692-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Oftalmološka otopina (sodium hyaluronate ophtalmic sol.1,4% 14 mg/ml), pojedinačno pakovanje 1 ml PFS ampule za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 04.11.2020
6081-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.11.2020