Broj Naziv Datum
6302-1-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – zamjena prilaznih i kabinskih vrata na putničkom liftu u objektu Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.10.2020
6302-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke radova – zamjena prilaznih i kabinskih vrata na putničkom liftu u objektu Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.10.2020
5823-1-ODU/20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – popravka lifta u objektu Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.10.2020
6081-1-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.10.2020
6081-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – Medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.10.2020
5769-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – razvod mreže za medicinski kiseonik i vazduh u objketima Službe za infektologiju i „Novo Grudno“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.10.2020
6021-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.10.2020
6020-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 06.10.2020
4610-1-3-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – totalne endoproteze kuka i koljena za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Totalna hibridna endoproteza koljena sa žrtvovanjem LCP – zadnja stabilizacija 06.10.2020
4610-1-2-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – totalne endoproteze kuka i koljena za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Totalna bescementna endoproteza kuka „PRESS FIT“ Hidroksiapatit 06.10.2020
4610-1-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – totalne endoproteze kuka i koljena za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Totalna bescementna endoproteza kuka 06.10.2020
5647-1-20 O D L U K A o izmjeni Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba broj 5647/20 – cirkularni i linearni stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.10.2020
5064-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i za rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.10.2020