Broj Naziv Datum
2039-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – mikrobiološke hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 30.03.2020
1561-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.03.2020
1348-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nova (nekorišćena) medicinska oprema za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.03.2020
2047-20 POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – Zaštitna odijela i maske za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.03.2020
2047-20 O D L U K A o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku roba – Zaštitna odjela i maske za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.03.2020
2040-20 POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – Transportni respirator za odrasle i djecu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.03.2020
2040-20 O D L U K A o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku roba – Transportni respirator za odrasle i djecu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.03.2020
1912-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pregovarački postupka bez objave obavještenja za nabavku roba - Real Time PCR aparat i Automatski ekstraktor nukleinskih kiselina za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.03.2020
502-20 O D L U K A o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku roba – Transportni respirator za odrasle i djecu za potrebe JU „Dom za starija lica Doboj“ Doboj 27.03.2020
503-20 O D L U K A o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku roba – Zaštitna odijela i maske za potrebe JU „Dom za starija lica Doboj“ Doboj 27.03.2020
1410-OPP-20 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – fototerapijski sistem za tretman parcijalnih dijelova tijela za potrebe Službe za dermatovenerologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.03.2020
1793-OPP-20 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – mikrobiološke hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.03.2020
1452-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.03.2020
1912-20 POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENјA O NABAVCI Real Time PCR aparat i Automatski ekstraktor nukleinskih kiselina za potrebe Službe za mikrobiologiju 20.03.2020
1251-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.03.2020
889-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska koji se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.03.2020
889-1-20 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 239,27 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 889/20 13.03.2020
1793-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – mikrobiološke hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.03.2020
8025-2-OPP-19 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – hirurške i lateks rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Lateks rukavice 11.03.2020
8025-1-ODU-19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurške i lateks rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Hirurške rukavice 11.03.2020
1691-1-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator „Randox RX imola“ za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.03.2020
1691-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator „Randox RX imola“ za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.03.2020
1561-1-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 06.03.2020
1561-20 POSEBNA ODLUKA o početku postupka javne nabavke usluga - održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema 06.03.2020
1099-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.03.2020
1410-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – fototerapijski sistem za tretman parcijalnih dijelova tijela za potrebe Službe za dermatovenerologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.03.2020
1513-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – gipsani zavoji i podloške za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.03.2020
1452-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.03.2020