Broj Naziv Datum
1230-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavke usluga – objava obavještenja za potrebe provođenja postupaka javnih nabavki u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 29.02.2024
625-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – popravka aparata za magnetnu rezonancu „Signa HDxT 1.5T“, proizvođača „GE HealthCare“ za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.02.2024
478-1-2-OPP-24 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – hemikalije, antiseptici i dezinficijensi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Antiseptici i dezinficijensi 22.02.2024
478-1-1-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hemikalije, antiseptici i dezinficijensi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Hemikalije 22.02.2024
1396-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluge - održavanja informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.02.2024
1362-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluge - redovan servis sistema za ventilaciju za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj. 21.02.2024
624-OPP-24 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluge - održavanja informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.02.2024
1269-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Dezinfekciona sredstva za primjenu na neživim površinama za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.02.2024
545-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom posupku za javnu nabavke usluga – Održavanje finansijsko-računovodstvenog informacionog sistema “NextBIZ” za potrebe službi u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.02.2024
1229-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.02.2024
1230-24 ODLUKA O provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – objava obavještenja za potrebe provođenja postupaka javnih nabavki u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.02.2024
547-2-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – verifikacija mjerila medicinskih uređaja za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Vanredna verifikacija mjerila medicinskih uređaja 14.02.2024
547-1-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – verifikacija mjerila medicinskih uređaja za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Redovna verifikacija mjerila medicinskih uređaja 14.02.2024
1166-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 14.02.2024
201-OPP-24 ODLUKA O poništenju postupka za javnu nabavku roba - Dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Dezinfekciona sredstva za primjenu na neživim površinama 09.02.2024
201-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba - Dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Dezinfekciona sredstva za primjenu na koži 09.02.2024
1079-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.02.2024
1046-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag – 12 IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju i redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ i „Prunus“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.02.2024
544-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva - Dezinficijensi za dezinfekciju visokog nivoa i hladnu hemijsku sterilizaciju medicinske opreme i instrumenata za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj. 08.02.2024
946-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.02.2024
889-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laser za tretman zadnjeg segmenta oka za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 05.02.2024
888-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 05.02.2024