Načelnik službe

Dr Branimir Popović Načelnik Službe za psihijatriju Spec psihijatar

Dr Branimir Popović

Specijalista psihijatrije

Glavni tehničar


Igor Savić Služba za psihijatriju glavni medicinski tehničar

Igor Savić

INFO PULT - za pacijente

Spisak usluga

Telefon: 053/241-022lokal 651

Služba za psihijatriju

Odjeljenje psihijatrije je regionalno odjeljenje u sklopu JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj, u kome se obavljaju dijagnostičke i terapijske procedure, sa različitim mentalnim poremećajima i bolestima.

Unutar Službe za psihijatriju su sljedeče organizacione jedinice:

1. Odsjeci 

  • Urgentna psihijatrija
  • Opšta psihijatrija

2. Prijemna ambulanta

Prijemna psihijatrijska ambulanta radi 24h.

Ambulanta za kontrolne preglede radi svakim radnim danom od 7:00 do 13:00 h.

Naručivanje pacijenata na kontrolne preglede je na tel: 053/241-022 lokal 352 u vremenu od 07:00 do 13:00h

Usluge se pružaju ambulantno i hospitalno. Pristup  liječenju je  multidisciplinaran  (psihijatar, psiholog, socijalni radnik i radnookupacioni terapeut). 

Na odjeljenju  se obavlja  standardna  bolnička obrada, specijalistički pregledi, evaluacija terapijskih mjera, psihofarmakoterapija, psihoterapijske procedure, timska  obrada i psihoedukacija roditelja. Na odjeljenju  je organizovan  rad terapijske  zajednice, radnookupaciona terapija,  grupni tretman zavisnika od  alkohola, grupni tretman osoba  sa poremećajima raspoloženja- afektivni poremećaji. Za hospitalne pacijente  provode se konsultativni pregledi od  strane  drugih  specijalista, provodi   dijagnostika i terapija somatskih stanja, koja  su komorbidna sa psihičkim stanjem.

Socijalni radnik učestvuje  u  timskom sagledavanju pacijenata, učestvuje u ostvarivanju  određenih prava pacijenata iz oblasti  socijalne zaštite. Učestvuje u  smještaju pacijenata u odgovarajuće  ustanove, povratak u porodicu.

Psiholog učestvuje u  timskom sagledavanju pacijenata, vrši psihološku  eksploraciju na zahtjev psihijatra, provodi individualno  i porodično psihološko savjetovanje.  Učestvuje u  zbrinjavanju kriznih stanja, psihoterapijske procedure, psihoedukativni tretman  pacijenata i članova  porodice. Radi i sa vanbolničkim pacijentima - psihološke eksploracije.

Doktori u službi

Prim. dr Vesna Nunić
specijalista neuropsihijatrije
Hadžiibrahimović dr Ferhad
specijalista neuropsihijatrije
Jović dr Verica
specijalista dječije psihijatrije
Stančetić dr Miloš
specijalista psihijatrije
Đenić dr Radovan
doktor medicine na specijalizaciji
Kovačević dr Borjan
doktor medicine
Simić dr Dijana
doktor medicine