Radmila Trakilović, dipl. pravnik

Služba za pravne i opšte poslove se sastoji iz dva odsjeka i to:

  • Odsjek pravnih i opštih poslova i
  • Odsjek fizičke i protivpožarne zaštite i prevoza.
Radmila Trakilović Šef Službe za pravne i opšte poslove Dipl pravnik

Rukovodilac službe

O službi

Šef odsjeka pravnih i opštih poslova, Tatjana Trakilović, dipl. pravnik

Šef odsjeka fizičke i protivpožarne zaštite i prevoza, Olivera Aladžić, dipl. pravnik 

Služba prevashodno prati donošenje i izmjenu zakonskih propisa i obavještava zaintersovane o istom, zastupa Bolnicu u sporovima kod sudova, sastavlja i podnosi tužbe, prijedloge, prigovore i ostale podneske. Daje pravno mišljenje na zahtjev službi i radnika pojedinačno, a u vezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa, kao i drugih pitanja iz domena poslova koje obavlja:

  • izrađuje opšte akte Bolnice,
  • izdaje rješenja iz oblasti radnih odnosa,
  • sačinjava Ugovore o radu, kao i prijave i odjave radnika,
  • vodi protokol, prima, zavodi, otprema i arhivira poštu,
  • obavlja poslove u skladu sa odredbama zakona o zaštiti na radu i zakona o protivpožarnoj zaštiti,
  • organizuje i nadzire rad vozača Bolnice.

Sve informacije vezane za službu za pravne i opšte poslove se mogu dobiti na telefone:

Šef službe: 053/241-022, lokal 415.

Šef odsjeka pravnih i opštih poslova: lokal 148.

Šef odsjeka fizičke i protivpožarne zaštite i prevoza: lokal 148.

Politike kvaliteta

JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju, po namjeni i organizaciji predstavlja zdravstvenu ustanovu regionalnog tipa, koja obezbjeđuje stacionarnu i konsulatativno specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za približno 270 000 stanovnika u osam opština dobojske regije.

Bolnica je prvi referalni nivo u zdravstvenom sistemu koji savremena dostignuća medicinske struke stavlja u službu zdravlja građana koordinisanim djelovanjem sa domovima zdravlja, kao i višim referalnim nivoom - Kliničkim centrom u Banjoj Luci i drugim zdravstvenim ustanovama u širem okruženju.

Vrijednosti JZU bolnica u Doboju su: opredijeljenost reformskim procesima, praćenje i praktična primjena principa savremene medicinie, profesionalizam, timski rad i posvećenost pacijentima.