Nebojša Simić, mr ekonomskih nauka

Služba za komercijalne poslove se sastoji iz dva odsjeka i to:

 • Odsjek za javne nabavke i
 • Odsjek za prodaju i realizaciju usluga.
Nebojša Simić Rukovodilac Službe za komercijalne poslove Dipl ekonomista

Rukovodilac službe

O službi

Šef odsjeka javnih nabavki Marina Cvijanović, dipl. ekonomista

Šef odsjeka za prodaju i realizaciju usluga Danka Kulišić, dipl. ekonomista

Odsjek za javne nabavke u okviru svojih nadležnosti, a u cilju obezbjeđenja što efikasnijeg i što ekonomičnijeg trošenja javnih sredstava, obavlja sljedeće poslove:

 • Vrši nabavku roba, radova i usluga za cijelu bolnicu u skladu sa propisima koji regulišu oblast javnih nabavki (izuzev postupka javnih nabavki lijekova i potrošnog medicinskog materijala koje provode FZO RS za sve bolnice u RS)
 • Prati propise i akte koji regulišu oblast javnih nabavki
 • Predlaže izmjenu postojećih i donošenje novih internih akata bolnice (pravilnici, uputstva) koji regulišu oblast javnih nabavki
 • Priprema godišnji nacrt Plana javnih nabavki robe, usluga i radova bolnice, prati izvršenje usvojenog godišnjeg Plana javnih nabavki
 • Priprema tendersku dokumentaciju i provodi postupke javnih nabavki u skladu sa važećim propisima
 • Sarađuje sa agencijom za javne nabavke BiH
 • Vodi evidenciju javnih nabavki i čuva dokumentaciju o sprovedenim postupcima javnih nabavki
 • Prati izvršenje zaključenih ugovora o javnim nabavkama i blagovremeno pokreće postupak za zaključivanje novih ugovora u skladu sa Planom javnih nabavki
 • Neposredno ostvaruje saradnju sa dobavljačima
 • Vrši druge poslove u oblasti javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i drugim propisima u ovoj oblasti

U okviru odsjeka organizaciono su smještena i 3 magacina:

1. Magacin za tehnički materijal

2. Magacin osnovnih sredstava, sitnog inventara i ostalog materijala

3. Magacin prehrambenih proizvoda

Odsjek za prodaju i realizaciju usluga obavlja sljedeće poslove:

 • Istraživanje tržišta i marketing usluga
 • Analiza mogućnosti pružanja i realizacije novih usluga i unaprjeđenje postojećih usluga
 • Sačinjava kalkulacije i cjenovnike usluga koje pruža bolnica
 • Priprema i kontrola dokumentacije koja čini pravni osnov za fakturisanje
 • Ispostavljanje faktura za pružene zdravstvene i nemedicinske usluge
 • Unos podataka u DTS aplikaciju za usluge bolničkog liječenja
 • Obračun PDV-a i priprema i sastavljanje PDV prijave
 • Drugi poslovi u okviru svojih nadležnosti

Informacije vezane za službu za komercijalne poslove se mogu dobiti na sljedeće telefone:


Šef službe: 053/241-022 lokal 419

Šef odsjeka za javne nabavke: lokal 441  ili preko direktne linije 053/241-213

Šef odsjeka za prodaju i realizaciju usluga: lokal 443