Rođena 09.08.1988. godine u Gračanici. Diplomirala na Pravnom fakultetu Slobomir P Univerziteta 28.03.2015. godine. Pripravnički staž obavljala u Osnovnom sudu u Doboju. Od 15.01.2019. godine zaposlena u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj, u Službi za pravne i opšte poslove, Odsjek pravnih i opštih poslova. Položila pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde BiH u Sarajevu 23.10.2019. godine.


Dodatne informacije mogu se dobiti na:

Telefon: 053/241-022, lokal 415

Maja Tadić Pomoćnik direktora za pravne poslove

Maja Blagojević Tadić

Dipl. pravnik

Politika kvaliteta

JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju, po namjeni i organizaciji predstavlja zdravstvenu ustanovu regionalnog tipa, koja obezbjeđuje stacionarnu i konsulatativno specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za približno 270 000 stanovnika u osam opština dobojske regije.

Bolnica je prvi referalni nivo u zdravstvenom sistemu koji savremena dostignuća medicinske struke stavlja u službu zdravlja građana koordinisanim djelovanjem sa domovima zdravlja, kao i višim referalnim nivoom - Kliničkim centrom u Banjoj Luci i drugim zdravstvenim ustanovama u širem okruženju.

Vrijednosti JZU bolnica u Doboju su: opredijeljenost reformskim procesima, praćenje i praktična primjena principa savremene medicinie, profesionalizam, timski rad i posvećenost pacijentima.