Bojan Starčević. dipl. pravnik

Rođen 06.12.1987. godine u Doboju. Diplomirao na Pravnom fakultetu Slobomir P Univerziteta 01.09.2011. godine, a master studije završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine. Pripravnički staž obavio u Okružnom sudu u Doboju. U periodu od 01.01.2014. do 13.05.2019. godine radio na poslovima vss za upravni postupak i vss-šefa poslovnice Petrovo u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Filijala Doboj. Položio pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde BiH u Sarajevu 2017. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na:

Telefon: 053/241-022, lokal 415

E-mail adresa: bojan.starcevic@bolnicadoboj.com

Politika kvaliteta

JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju, po namjeni i organizaciji predstavlja zdravstvenu ustanovu regionalnog tipa, koja obezbjeđuje stacionarnu i konsulatativno specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za približno 270 000 stanovnika u osam opština dobojske regije.

Bolnica je prvi referalni nivo u zdravstvenom sistemu koji savremena dostignuća medicinske struke stavlja u službu zdravlja građana koordinisanim djelovanjem sa domovima zdravlja, kao i višim referalnim nivoom - Kliničkim centrom u Banjoj Luci i drugim zdravstvenim ustanovama u širem okruženju.

Vrijednosti JZU bolnica u Doboju su: opredijeljenost reformskim procesima, praćenje i praktična primjena principa savremene medicinie, profesionalizam, timski rad i posvećenost pacijentima.