Procedura liječenja osiguranih lica je objašnjena u meniju Briga o pacijentima-prijem i otpust pacijenata

Neosigurana lica


Neosigurana lica mogu ostvariti usluge: konsultativno-specijalističkog i dijagnostičkog pregleda i usluge laboratorijskih analiza.


U slučaju hitnosti, životne ugroženosti ili spriječenosti pribavljanja uputnice od svog porodičnog ljekara, pacijentu se pruža sva potrebna medicinska pomoć i bez uputnice specijalisti. U ovakvim slučajevima, ako je pacijent osiguran od strane FZO RS, dužan je u roku od 3 dana priložiti ovjerenu uputnicu u službu/odjeljenje na kome je usluga izvršena.

Naplata usluga neosiguranim licima

Naplata usluga bolničkog liječenja vrši se prilikom otpusta neosiguranog pacijenta iz JZU bolnica Doboj

Pacijentu se izdaje račun o bolničkom liječenju. Sa izdatom fakturom pacijent, odnosno pratnja, se upućuje u kancelariju za prijem i otpust gdje se vrši naplata. Ako je akontacija za liječenje položena prije, uračunava se u račun i pacijent plaća ostatak duga, a ako akontacija premašuje troškove bolničkog liječenja, razlika se isplaćuje pacijentu. Ukoliko pacijent, odnosno pratnja, nema novčanih sredstava prilikom otpusta, pacijent se otpušta sa liječenja uz obavezu izmirenja troškova liječenja u roku od 30 dana.


Ako je pacijent dovezen u kritičnom stanju, on lično ili njegova pratnja, potpisuju izjavu o prihvatanju snošenja troškova liječenja kao neosigurano lice. Pacijentu se daje mogućnost da u toku liječenja, ili po završetku, priloži potvrdu o posjedovanju zdravstvenog osiguranja.