Danas je u prostorija naše Ustanove potpisan Sporazum o saradnji između Medicinskog fakulteta sa sjedištem u Foči i JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. Sporazum o saradnji su potpisali dekan Medicinskog fakulteta Foča prof. dr Dejan Bokonjić i direktor JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Mladen Gajić.

Sporazum o saradnji ima za cilj nastavak i unapređenje, naučne, nastavne i saradnje u ostalim oblastima zajedničkih djelatnosti.

Sporazum, koji je potpisan na neodređeno vrijeme, će biti realizovan kroz niz programskih aktivnosti kao što su :

  1. Međusobne posjete, studijska putovanja i konsultacije nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih radi međusobne razmjene iskustava u nastavnom, naučnom i istraživačkom procesu,
  2. Omogućavanje izrade naučnih, magistarskih i doktorskih radova studentima, kao i realizacija dijela praktične nastave za studente prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija, kao i za specijalizante,
  3. Saradnja na naučnim skupovima, simpozijumima i konferencijama,
  4. Međusobna razmjena publikacija (udžbenika, knjiga, časopisa, stručne literature itd.),
  5. Međusobna razmjena naučnih informacija,
  6. Drugi oblici naučne saradnje.


Nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji, uslijedila je prezentacija pogodnosti specijalizantima na Medicinskom fakultetu u Foči, načinu organizacije mentorstva i komentorstva, studijskih posjeta klinikama u Srbiji, kao i ostalim pitanjima od interesa za buduće specijalizante.