Audiološki kabinet u okviru Službe za otorinolaringologiju sa nabavkom novog Behringer DSP aparata poboljšao je kvalitet obavljanja postojećih usluga i proširio listu novih. Nove usluge koje se mogu raditi u audiološkom kabinetu su:

 • Verbotonalna metoda,
 • Le Silverman Voice Treatment,
 • Deley efekat i biofeedback terapija,
 • Auditorni Feedback trening,
 • Terapija i tretman slušnog procesiranja (razumljivost govora),
 • Tretman djece sa ADHD i ADD sindromom,
 • Tretman nefluentnosti ili mucanja,
 • Terapija tahifemije (brzopletosti),
 • Tretman disleksije,
 • Terapija dizartrije ili motoričke afazije,
 • Terapija poremećaja glasa,
 • Terapija hiperkinetičke disfonije,
 • Tretman govora kod Parkinsonove bolesti,
 • Terapija jezičkih teškoća,
 • Dijagnostika psihogene disfonije,
 • Terapija impostacije glasa (visine),
 • Terapija tinitusa,
 • Estetika glasa i govora.

Pored puno efikasnije terapije i tretmana artikulacionih poremećaja, sada se mogu pružati i usluge iz domena fonoloških poremećaja, može se uspješno raditi rehabilitacija slušanja i govora kod djece i odraslih koji koriste slušne amplifikatore. Na aparatu postoje četiri modela za rad sa ovom populacijom i to:

 • Oticon SUMO MD,
 • Oticon Synchro;
 • Simens Infiniti 1,
 • Simens Infiniti 2,

Otvara se mogućnost habilitacije i rada sa djecom posle ugrađenog Cohelearnog implanta.