U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje oblast interne revizije u javnom sektoru Republike Srpske naša ustanova je izvršila eksternu ocjenu kvaliteta interne revizije. Eksterna ocjena je izvršena na prijedlog Jedinice za internu reviziju, a uz saglasnost Direktora i Upravnog odbora Bolnice.

Opšti cilj eksterne ocjene bio je utvrđivanje da li je funkcija interne revizije usklađena s Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije, Kodeksom etike, zahtjevima i očekivanjima zainteresovanih strana u organizaciji. Takođe, cilj se odnosio i na identifikaciju dobre i uspješne prakse kao i mogućnosti za poboljšanje rada Jedinice za internu reviziju, te kreiranje preporuka koje su u funkciji unapređenja kvaliteta i ostvarivanja misije i uloge interne revizije u našoj ustanovi.

Ocjena kvaliteta funkcije interne revizije provedena je primjenom modela samoprocjene sa eksternom potvrdom, a koji predstavlja jedan od modaliteta eksterne procjene utvrđen Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije. Samoprocjena sa eksternom potvrdom podrazumijeva utvrđivanje usklađenosti funkcije interne revizije sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije, Кodeksom etike, kao i zahtjevima i očekivanjima zainteresovanih strana u Bolnici, prije svih: Upravnog odbora, rukovodstva i korisnika rezultata rada interne revizije (revidiranih organizacionih jedinica).

S obzirom na to da je riječ o funkciji interne revizije u javnoj ustanovi, u provođenju samoprocjene sa eksternom potvrdom uvaženi su i zahtjevi Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske i usklađenosti sa tim zahtjevima.

Samoprocjena funkcije interne revizije sa eksternom potvrdom obuhvatila je trogodišnji vremenski period 2017-2019. godina. Ovaj vremenski okvir karakteriše stabilan i nepromjenjen pravni i profesionalni okvir interne revizije te je na taj način eliminisan uticaj promjena u pravnom i profesionalnom okviru na kvalitet funkcije interne revizije.

Samoprocjena sa eksternom potvrdom provedena je u četiri segmenta: 

 1. Organizacija interne revizije

(Međunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije 1000-1130 i 1300-1322).

    2.Zaposleni u internoj reviziji

(Međunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije 1200-1230).

     3.Upravljanje funkcijom interne revizije

(Međunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije 2000-2130 i 2600).

     4.Upravljanje procesom interne revizije

(Međunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije 2200-2500).

Ocjena je formirana na osnovu pregleda dokumentacije koja se odnosi na organizovanje i funkcionisanje Jedinice interne revizije, zaposlene kao bitan segment interne revizije, upravljanje internom revizijom, upravljanje procesom interne revizije, popunjavanje upitnika od strane rukovodioca Jedinice interne revizije, popunjavanjem anketnog upitnika od strane rukovodstva, operativnog rukovodstva i internih revizora.

Izvršen je uvid u opšta akta Bolnice kao i primjenu metodoloških akata Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija. Detaljno su pregledani sljedeći akti Jedinice za internu reviziju:

 • Povelja interne revizije,
 • Studija rizika,
 • Strateški plan interne revizije 2017-2019. godina,
 • Godišnji planovi interne revizije za 2017, 2018 i 2019. godine,
 • Godišnje izvještaji za 2017 i 2018. godinu,
 • Program obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta,
 • Registar provedenih internih revizija 2009-2019. godina,
 • Registar preporuka interne revizije 2009-2019. godina,
 • Kartoni internih revizora i
 • Profil zaposlenih u internoj reviziji.

U cilju kontrole i ocjene procesa interne revizije obavljen je i pregled dokumentacije (plan revizijskog angažmana, program revizijskog angažmana, revizijska radna dokumentacija, komunikacija u procesu interne revizije, nacrti izvještaja, izjašnjenja organizacionih jedinica obuhvaćenih revizijom, izvještaji interne revizije, akcioni planovi, informacije i izvještaji o naknadnom pregledu i druga dokumenta karakteristična za proces interne revizije) koji se odnosi na proces revizije za šest revizorskih angažmana.

U toku postupka samoprocjene sa eksternom potvrdom utvrđene su i dobre - uspješne prakse u funkcionisanju jedinice interne revizije.

 • Pravovremena i otvorena komunikacija na relaciji Jedinica interne revizije – rukovodstvo Bolnice i Jedinica interne revizije – Upravni odbor Bolnice kao bitna pretpostavka uspješnog funkcionisanja Jedinice interne revizije i kvaliteta rada funkcije interne revizije.
 • Funkcionalna nezavisnost Jedinice interne revizije u pogledu izražene samostalnosti u pogledu planiranja i provođenja interne revizije i izvještavanja o rezultatima angažmana interne revizije.
 • Slobodan i neograničen pristup podacima, informacijama i dokumentima potrebnim za planiranje i provođenje angažmana interne revizije.
 • Povjerenje u Jedinicu interne revizije i rukovodioca Jedinice interne revizije iskazano od strane predstavnika Upravnog odbora, rukovodstva i operativnog menadžmenta Bolnice.
 • Organizovanost Jedinice interne revizije u skladu sa odredbama Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske.
 • Primjena akata Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske.
 • Postojanje Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta kao polazne osnove i bitne pretpostavke i orjentacije na kvalitet u skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije.
 • Profesionalna i korektna komunikacija internih revizora i rukovodioca Jedinice interne revizije u toku revizijskog angažmana sa predstavnicima organizacionih jedinica obuhvaćenih revizijom.
 • Provođenje periodičnih evaluacija o funkcionalnosti interne revizije od strane Rukovodioca Jedinice interne revizije.
 • Kontinuirane, konstruktivne i kvalitetne rasprave o predloženim nacrtima izvještaja interne revizije u funkciji kvaliteta izvještaja interne revizije.
 • Postojanje registra provedenih revizija i registra preporuka interne revizije kao bitne pretpostavke praćenja postupanja po izvještajima interne revizije, utvrđivanja efektivnosti rada interne revizije i izvještavanja o uspješnosti rada interne revizije.

U skladu sa ranije navedenom metodologijom eksterne ocjene utvrđeno je da su aktivnosti Jedinice za internu reviziju usklađene sa svim osnovnim (glavnim) Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije i usklađene sa većim brojem ostalih standarda, a manji dio standarda nije primjenjiv za ovu Jedinici interne revizije.

Konačno, u skladu sa navedenim utvrđena je opšta ocjena u potpunosti usklađeno sa Međunarodnim standardima interne revizije i Кodeksom etike. U toku postupka samoprocjene sa eksternom potvrdom utvrđena su i određena potencijalna područja i mogućnosti za unapređenje rada i funkcionalnosti interne revizije i u skladu sa tim su i kreirane preporuke za Upravni odbor, rukovodstvo i Jedinicu interne revizije.