Menadžment  JZU  Bolnica „Sveti apostol Luka“  proteklih dana obezbijedio  je  finansijska sredstva za isplatu dijela potraživanja prema radnicima. U tu svrhu do sada je izdvojeno oko  677.000,00 KM,  a uplaćene su  i obaveze za poreze i doprinose radnika u ukupnom iznosu od  1.000.000,00 KM.
Isplaćene obaveze prema radnicima su:

1. novčana naknada po osnovu smrti člana uže porodice,  63 naknade;

2. pomoć radnicima u slučaju duže bolesti za 2 radnika;

3. prevoz za 15 mjeseci;

4. otpremnine za 13 radnika;

5. 71 naknada po osnovu rođenja djeteta;

6. obaveze za poreze i  doprinose u gore navedenom  iznosu;

7. jubilarne nagrade za 20 i 30 godina radnog staža, za 37 radnika;

8. naknade za odvojen život.

U narednom periodu, kada se usklade novootvoreni računi, isplatiće se radnicima preostali dug po osnovu prava na prevoz. Ovim uplatama, u cjelosti će biti izmiren dug prema radnicima po svim osnovama nastao u prethodnom periodu. Menadžment ima namjeru, da u dogovoru sa sindikatima, nastavi redovno izmirivati obaveze prema radnicima u narednom periodu, a prema vrsti i nastanku prava.
Istovremeno će, od preostalih sredstava, biti smanjen dug za poreze i doprinose, kao i dug prema dobavljačima,  a prema utvrđenom planu odobrenom od strane Upravnog odbora i nadležnih ministarstava.