Vodič o postupku pristupa informacijama u JZU Bolnica Doboj

Vodič predstavlja način pristupa informacijama u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj, sa obrascem zahtjeva za pristup informacijama

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznog i proširenog zdravstvenog osiguranja, prava iz osiguranja, način ostvarivanja prava i načela privatnog zdravstvenog osiguranja...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ovim zakonom uređuje se obezbjeđenje zdravstvene zaštite, načela zdravstvene zaštite, prava i obaveze građana i pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite..

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Ovim zakonom uređuje se obezbjeđenje zdravstvene zaštite, načela zdravstvene zaštite, prava i obaveze građana i pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite..

Statut JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj

Statut je je osnovni opšti pravni akt Javne zdravstvene ustanove Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JZU Bolnica ,,Sveti apostol Luka'' Doboj

Ovim Pravilnikom se utvrđuje organizacija rada, sistematiizacija radnih mjesta, te popis poslova i radnih zadataka sadržanih u radnim mjestima u JZU Bolnica ,,Sveti apostol Luka'' Doboj