Broj Naziv Datum
5560-21 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.07.2021
5639-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal - toneri za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.07.2021
5638-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – energent za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.07.2021
5561-21 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 27.07.2021
5337-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 26.07.2021
5317-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Kancelarijski materijal - knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.07.2021
5011-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Kancelarijski materijal - štampa za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.07.2021
3188-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Gaza, zavoji i vata u otvorenom postupku javne nabavke roba – sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.07.2021
3188-2-OPP-21 O D L U K A o poništenju za Lot 1 – Gipsani zavoji i gipsane podloške u otvorenom postupku javne nabavke roba – sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.07.2021
5221-21 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „Dräger“ koja se nalazi u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.07.2021
3692-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – računari i računarska oprema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.07.2021
3691-3-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača “Siemens” Njemačka 08.07.2021
3691-2-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača “Siemens” Njemačka 08.07.2021
3691-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska 08.07.2021
3068-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tečni deterdžent za pranje veša za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.07.2021
4703-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje respiratora „Mindray SV300“ koji se nalaze u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.07.2021
5011-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal - štampa za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.07.2021