Broj Naziv Datum
2853-1-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.05.2021
2853-21 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.05.2021
2911-21 Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 14.05.2021
2911-21 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 14.05.2021
2806-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „GE HealthCare“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.05.2021
2804-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – odvoz smeća iz poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.05.2021
2755-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka RTG aparata, model „Proteus XR“ za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.05.2021