Broj Naziv Datum
1108-I-3K-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javnu nabavku roba-hemikalije za potrebe JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 09.04.2021
2203-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.04.2021
2081-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – potrošni materijal za intenzivnu njegu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.04.2021
2030-1-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinska oprema i medicinski instrumentarij za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 05.04.2021
2029-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – osteosintetski materijal i potrošni materijal za potrebe Službe za oortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 05.04.2021
2031-21 P O S E B N A O D L U K A početku postupka javne nabavke roba – medicinska oprema i medicinski instrumentarij za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.04.2021
1764-4-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Set za miješanje koštanog cementa 05.04.2021
1764-3-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Parcijalna proteza kuka “Austin Moore” 05.04.2021
1764-2-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Biartikularna zaključavajuća endoproteza kuka 05.04.2021
1764-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Totalna cementna endoproteza kuka 05.04.2021
1975-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka RTG aparata, model „Proteus XR“ za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.04.2021
1646-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – CTG aparat i monitori za praćenje vitalnih funkcija pacijenata za potrebe Službe za ginekologiju i akušerstvo u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.04.2021
1313-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.04.2021