Broj Naziv Datum
102-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Set za automatsku ekstrakciju RNK (nukleinskih kiselina) za automatski ekstraktor nukleinskih kiselina „NuActor“, proizvođača „Boditech“ Južna Koreja, za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.01.2021
7788-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.01.2021
7707-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.01.2021
102-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Set za automatsku ekstrakciju RNK (nukleinskih kiselina) za automatski ekstraktor nukleinskih kiselina „NuActor“, proizvođača „Boditech“ Južna Koreja, za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.01.2021
7787-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.01.2021