Broj Naziv Datum
5823-1-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – Popravka lifta u objektu Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.09.2020
5823-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke radova – Popravka lifta u objektu Službe za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.09.2020
4087-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i za rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 25.09.2020
4087-1-20 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 1.017,75 KM za nastavak postupka javne nabavke roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i za rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 25.09.2020
5769-1-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – Razvod mreže za medicinski kiseonik i vazduh u objektima Službe za infektologiju i „Novo Grudno“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.09.2020
5769-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke radova – Razvod mreže za medicinski kiseonik i vazduh u objektima Službe za infektologiju i „Novo Grudno“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.09.2020
3623-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.09.2020
5062-2-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat automatski koagulometar „Sysmex CA 660“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 22.09.2020
5062-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat acido-bazni analizator „RAPIDPoint 500“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 22.09.2020
5647-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – cirkularni i linearni stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.09.2020
3701-1-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal (toneri i štampa) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Toneri 18.09.2020
5064-1-20 O D L U K A o izmjeni Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba broj 5046/20 – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i za rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.09.2020
4833-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal - knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.09.2020
4807-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – popravka CT aparata, proizvođača „GE“, model „LightSpeed 16 slices“, godina proizvodnje 2005. 08.09.2020