Broj Naziv Datum
5064-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i za rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.08.2020
5063-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – industrijski drveni pelet za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.08.2020
5062-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.08.2020
4023-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.08.2020
4269-OPP-20 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke broj 4269/20 – osteosintetski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.08.2020
4833-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Kancelarijski materijal - knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.08.2020
4807-1-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – popravka CT aparata, proizvođača „GE“, model „LightSpeed 16 slices“, godina proizvodnje 2005. 13.08.2020
4807-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke usluga – popravka CT aparata, proizvođača „GE“, model „LightSpeed 16 slices“, godina proizvodnje 2005. 13.08.2020
3623-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.08.2020
4610-1-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – totalne endoproteze kuka i koljena za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.08.2020
4610-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – Totalne endoproteze kuka i koljena za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.08.2020