Broj Naziv Datum
3736-1-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Aparat za skrining sluha (OAE) novorođenčadi za potrebe Službe za otorinolaringologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.06.2020
3736-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – Aparat za skrining sluha (OAE) novorođenčadi za potrebe Službe za otorinolaringologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.06.2020
3701-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Kancelarijski materijal – toneri i štampa za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.06.2020
3702-1-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača „Siemens“ Nјemačka za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 23.06.2020
3702-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača „Siemens“ Nјemačka za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 23.06.2020
3702-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.06.2020
3702-1-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača „Siemens“ Njemačka, za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.06.2020
3623-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 22.06.2020
3220-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga redovno godišnje servisiranje sa izdavanjem atesta aparata za anesteziju i respiratora za odrasle i djecu proizvođača „Dräger“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i redovno godišnje servisiranje sa izdavanjem atesta inkubatora proizvođača „Dräger“ za potrebe Službe za pedijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Dobo 17.06.2020
3215-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.06.2020
3145-ODU-20 O D L U K U o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – redovan godišnji servis sa izdavanjem atesta za 6 anestezioloških aparata i jedan respirator za potrebe Službe za anesteziju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.06.2020
2990-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – odvoz smeća iz poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 08.06.2020
3019-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator „Biosen C – line EKF dg“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.06.2020
3019-1-20 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 511,39 KM za nastavak postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator „Biosen C – line EKF dg“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.06.2020
3293-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 04.06.2020
3145-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovan godišnji servis sa izdavanjem atesta za 6 anestezioloških aparata i jedan respirator za potrebe Službe za anesteziju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.06.2020
3220-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje servisiranje sa izdavanjem atesta aparata za anesteziju i respiratora za odrasle i djecu proizvođača „Dräger“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i redovno godišnje servisiranje sa izdavanjem atesta inkubatora proizvođača „Dräger“ za potrebe Službe za pedijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.06.2020
3215-1-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.06.2020
3215-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – Ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.06.2020