Broj Naziv Datum
3019-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator „Biosen C – line EKF dg“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.05.2020
2355-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – računari i računarska oprema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.05.2020
1829-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.05.2020
2853-1-2-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – oprema i potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije koja se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 - PCR komore, mikrobiološka komora, termo blok i potrošni materijal 18.05.2020
2853-1-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – oprema i potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije koja se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 - Rashladni uređaji, centrifuge, mikseri, UV lampe i potrošni materijal 18.05.2020
2852-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova - Građevinski radovi na sanaciji prostorija u prizemlju objekta Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.05.2020
2853-1-20 Poziv za učešće broj 2853-1/20 Оprema i potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije koja se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.05.2020
2853-1-20 O D L U K A o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci roba – oprema i potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije koja se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.05.2020
2853-20 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – oprema i potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije koja se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.05.2020
2852-1-20 Poziv za učešće broj 2852-1/20 Građevinski radovi na sanaciji prostorija u prizemlju objekta Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.05.2020
2852-1-20 O D L U K A o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavbci za nabavku radova – građevinski radovi na sanaciji prostorija u prizemlju objekta Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.05.2020
2852-20 P O S E B N A O D L U K A početku postupka javne nabavke radova – građevinski radovi na sanaciji prostorija u prizemlju objekta Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.05.2020