Broj Naziv Datum
396-7-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski hematološki brojač 5diff „Advia 2120i“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 19.02.2020
396-6-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Laboratorijski materijal i reagensi za hematološki analizator „Sysmex XT 1800i“, 5diff brojač krvnih slika, proizvođača „Sysmex” Japan 19.02.2020
396-5-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“ 19.02.2020
396-4-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“ 19.02.2020
396-3-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za rad imunohemijskog analizatora „Alegria“, proizvođača „Orgentec Diagnostika“ Njemačka 19.02.2020
396-2-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za rad imunohemijskog aparata „Nycocard Reader II“ 19.02.2020
396-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska 19.02.2020
889-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska koji se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 18.02.2020
1009-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 18.02.2020
994-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku roba – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.02.2020
782/20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.02.2020