Služba za komercijalne poslove    
Nebojša Simić, mr ekonomskih nauka

Služba za komercijalne poslove se sastoji iz dva odsjeka i to:

- Odsjek za javne nabavke i

- Odsjek za prodaju i realizaciju usluga.


   
O službi
 

Šef odsjeka javnih nabavki Milena Panić, dipl. ekonomista

Šef odsjeka za prodaju i realizaciju usluga Goran Lazarević, dipl. ekonomista

Odsjek za javne nabavke u okviru svojih nadležnosti, a u cilju obezbjeđenja što efikasnijeg i što ekonomičnijeg trošenja javnih sredstava, obavlja sljedeće poslove:

- Vrši nabavku roba, radova i usluga za cijelu bolnicu u skladu sa propisima koji regulišu oblast javnih nabavki (izuzev postupka javnih nabavki lijekova i potrošnog medicinskog materijala koje provode FZO RS za sve bolnice u RS)

- Prati propise i akte koji regulišu oblast javnih nabavki

- Predlaže izmjenu postojećih i donošenje novih internih akata bolnice (pravilnici, uputstva) koji regulišu oblast javnih nabavki

- Priprema godišnji nacrt Plana javnih nabavki robe, usluga i radova bolnice, prati izvršenje usvojenog godišnjeg Plana javnih nabavki

- Priprema tendersku dokumentaciju i provodi postupke javnih nabavki u skladu sa važećim propisima

- Sarađuje sa agencijom za javne nabavke BiH

- Vodi evidenciju javnih nabavki i čuva dokumentaciju o sprovedenim postupcima javnih nabavki

- Prati izvršenje zaključenih ugovora o javnim nabavkama i blagovremeno pokreće postupak za zaključivanje novih ugovora u skladu sa Planom javnih nabavki

- Neposredno ostvaruje saradnju sa dobavljačima

- Vrši druge poslove u oblasti javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i drugim propisima u ovoj oblasti

U okviru odsjeka organizaciono su smještena i 3 magacina:

1. Magacin za tehnički materijal

2. Magacin osnovnih sredstava, sitnog inventara i ostalog materijala

3. Magacin prehrambenih proizvoda

Odsjek za prodaju i realizaciju usluga obavlja sljedeće poslove:

- Istraživanje tržišta i marketing usluga

- Analiza mogućnosti pružanja i realizacije novih usluga i unaprjeđenje postojećih usluga

- Sačinjava kalkulacije i cjenovnike usluga koje pruža bolnica

- Priprema i kontrola dokumentacije koja čini pravni osnov za fakturisanje

- Ispostavljanje faktura za pružene zdravstvene i nemedicinske usluge

- Unos podataka u DTS aplikaciju za usluge bolničkog liječenja

- Obračun PDV-a i priprema i sastavljanje PDV prijave

- Drugi poslovi u okviru svojih nadležnosti

Informacije vezane za službu za komercijalne poslove se mogu dobiti na sljedeće telefone:

Šef službe: 053/241-022 lokal 419

Šef odsjeka za javne nabavke: lokal 441  ili preko direktne linije 053/241-213

Šef odsjeka za prodaju i realizaciju usluga: lokal 443


Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net