Vladimir Stanimirović, ovlašćeni revizor
rukovodilac Jedinice za internu reviziju

U JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" zaposlen od marta 2015. godine.
Ekonomski fakultet završio u Banja Luci 2009. godine.
Master prava od 2013. godine(Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet) magistar ekonomije od 2017.godine Univerzitet u Banja Luci, Ekonomski fakultet), a od 2018. godine na doktorskim studijama (Univerzitet u Banja Luci: Ekonomski fakultet).

Jedinica za internu reviziju
 

U skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, interna revizija predstavlja nezavisno, objektivno davanje mišljenja i savjetodavna aktivnost koja ima za cilj da unaprijedi poslovanje Bolnice i pomaže rukovodstvu da ostvari svoje ciljeve obezbjeđujući sistematičan i disciplinovan pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom i procesima upravljanja.

Interna revizija vrši se radi davanja objektivnog stručnog mišlјenja i savjeta o adekvatnosti sistema finansijskog upravlјanja i kontrola u cilјu unapređivanja poslovanja Bolnice.
Interna revizija doprinosi ostvarivanju cilјeva Bolnice uz primjenu sistematičnog i disciplinovanog pristupa u ocjenjivanju poslovanja subjekta:
1) planiranjem poslova revizije, identifikovanjem i procjenom prirode i nivoa rizika u vezi sa aktivnostima Bolnice;
2) procjenom adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u odnosu na:
- identifikovanje, procjenu i upravlјanje rizikom od rukovodstva Bolnice,
- usaglašenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, uputstvima za rad, internim aktima i ugovorima,
- tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija,
- efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja,
- zaštitu sredstava i informacija,
- izvršavanje zadataka i postizanje cilјeva i
3) davanjem preporuka rukovodstvu Bolnice za pobolјšavanje sistema finansijskog upravlјanja i kontrole.
Funkcija interne revizije izvršava se u skladu sa slјedećim principima:
4) Interna revizija ima savjetodavnu ulogu u za posebne neplanirane zadatke inicirane isključivo od Direktora Bolnice, čiji je cilj poboljšanje procesa upravljanja, upravljanja rizikom i kontrola, pri čemu interni revizori nisu odgovoroni za sprovođenje datih preporuka.
Interna revizija u Bolnici uspostavljena je organizovanjem posebne organizacione jedinice za internu reviziju, koja je neposredno odgovorna Direktoru Bolnice.

Interni revizori u Jedinici za internu reviziju, pored rukovodioca su:
1. ljilja Markočević, dipl. ekonomista (interni revizor ekonomskih poslova)
2. Tatjana Trakilović, dipl. pravnik (interni revizor pravnih poslova).

Sve informacije vezane za Jedinicu za internu reviziju se mogu dobiti na telefon:
053/241-022 lokal 418


 


 

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net