Inga Marković Savjetovalište se nalazi u zgradi internističke službe u
spec.struk. nutricionista dijetetičar

blizini Odsjeka za onkologiju

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 446
Mob: 065/166-754
Rad sa pacijentima: ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak u vremenu od 8:30 do 14:00 h
Pacijenti su obavezni donijeti laboratorijske nalaze i otpusno pismo (ako su bili hospitalizovani)
   
Savjetovalište za dijabetes i pravilnu ishranu
 

Savjetovalište je osnovano 2014. godine sa ciljem da upotpuni medicinski tretman nefarmakološkim tretmanom liječenja.
Bolnica Doboj je jedina zdravstvena ustanova, sekundarnog nivoa, koja ima ovaj vid zdravstvene usluge.
Zbog visoke stope oboljenja od hroničnih nezaraznih bolesti, preranih smrti, invalidnosti kao i ogromnih troškova dijagnostike i tretmana, Bolnica je oformila ovakvu jedinicu u cilju iznalaženja efikasnijih mjera za prevenciju i kontrolu bolesti, a po ugledu na zemlje iz okruženja.
Ovakve organizacione jedinice predstavljaju jedan od najsavremenijih oblika sekundarne zdravstvene zaštite. Aktivnosti Savjetovališta usmjerene su ka praćenju stanja ishrane i uhranjenosti zdrave i bolesne populacije, rano otkrivanje poremećaja i oboljenja koja su u vezi sa nepravilnom ishranom, adekvatan odabir dijetoterapije za oboljele, koji je obavezan vid liječenja uz medikamentozno liječenje, te integrisanje novih saznanja o ishrani svih slojeva stanovništva.
U domenu rada Savjetovališta je zdravstveno-vaspitna promocija pravilne ishrane ( trudnica, porodilja, djece i omladine, radnoaktivnog stanovništva, sportista, starih lica i svih onih koji su u odrđenom riziku), nemedicnsko liječenje (KVO, dijabetes, hipertenzija, maligniteti, bolesti gastrointestinalnog trakta, bubrežnih bolesnika, preoperativni i postoperativni dijetoterapijski tretman, specifični dijetetski problemi hospitalizovanih pacijenata) i organizacija ishrane bolesnika, koristeći nacionalne strategije za unapređenje ishrane, preporuke SZO i ostalih najeminentnijih organizacija sa polja dijetetike.
Ocjena nutritivnog statusa pojedinca podrazumijeva dijetetska ispitivanja i antropometrijska ispitivanja koja se obavljaju najsavremenijom metodom i aparaturom - InBoddy 770.
Ovakva analiza sastava tijela daje uvid u količinu proteina, minerala, tjelesnu masnoću, čistu mišićnu masu, nemasno tkivo, težinu, odnos struk-kuk, odnos gornjeg i donjeg dijela tijela, edem, te olakšava postavljanje dijagnoze i praćenje zdravstvenog stanja.

   
Savjetovalište za dijabetes i pravilnu ishranu pruža sljedeće usluge:
 
- matematički proračun energetskih potreba i potreba u gradivnim i zaštitnim materijama
- izrada dnevnog jelovnika (3 glavna obroka i 2 međuobroka) sa uopštenim preporukama za pravilnu ishranu i način pripreme namirnica
- izrada sedmičnog jelovnika
- izrada dnevnog jelovnika ( do 3 rizična faktora)
- izrada dnevnog jelovnika (3 i više rizičnih faktora)
- antropometrijska mjerenja (tjelesna visina, tjelesna masa, obim struka, obim kukova, mjerenje kožnog nabora na 4 tačke)
- edukacija bolesnika/ članova porodice o pravilnom načinu ishrane

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net