Načelnik službe Glavni tehničar
Popović dr Branimir
specijalista psihijatrije

Ljubiša Lazić
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 651
   
Služba za psihijatriju
 

Odjeljenje psihijatrije je regionalno odjeljenje u sklopu JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj, u kome se obavljaju dijagnostičke i terapijske procedure, sa različitim mentalnim poremećajima i bolestima.

Unutar Službe za psihijatriju su sljedeče organizacione jedinice:

1. Odsjeci
- Urgentna psihijatrija
- Opšta psihijatrija
2. Prijemna ambulanta

Prijemna psihijatrijska ambulanta radi 24h.
Ambulanta za kontrolne preglede radi svakim radnim danom od 7:00 do 13:00 h.
Naručivanje pacijenata na kontrolne preglede je na tel: 053/241-022 lokal 352 u vremenu od 07:00 do 13:00h

Usluge se pružaju ambulantno i hospitalno. Pristup  liječenju je  multidisciplinaran  (psihijatar, psiholog, socijalni radnik i radnookupacioni terapeut).
Na odjeljenju  se obavlja  standardna  bolnička obrada, specijalistički pregledi, evaluacija terapijskih mjera, psihofarmakoterapija, psihoterapijske procedure, timska  obrada i psihoedukacija roditelja. Na odjeljenju  je organizovan  rad terapijske  zajednice, radnookupaciona terapija,  grupni tretman zavisnika od  alkohola, grupni tretman osoba  sa poremećajima raspoloženja- afektivni poremećaji. Za hospitalne pacijente  provode se konsultativni pregledi od  strane  drugih  specijalista, provodi   dijagnostika i terapija somatskih stanja, koja  su komorbidna sa psihičkim stanjem.
Socijalni radnik učestvuje  u  timskom sagledavanju pacijenata, učestvuje u ostvarivanju  određenih prava pacijenata iz oblasti  socijalne zaštite. Učestvuje u  smještaju pacijenata u odgovarajuće  ustanove, povratak u porodicu.
Psiholog učestvuje u  timskom sagledavanju pacijenata, vrši psihološku  eksploraciju na zahtjev psihijatra, provodi individualno  i porodično psihološko savjetovanje.  Učestvuje u  zbrinjavanju kriznih stanja, psihoterapijske procedure, psihoedukativni tretman  pacijenata i članova  porodice. Radi i sa vanbolničkim pacijentima - psihološke eksploracije.


 
   
Doktori u službi:
 
Prim. dr Vesna Nunić
specijalista neuropsihijatrije
Hadžiibrahimović dr Ferhad
specijalista neuropsihijatrije
Jović dr Verica
specijalista dječije psihijatrije
Stančetić dr Miloš
specijalista psihijatrije
Đenić dr Radovan
doktor medicine na specijalizaciji
Kovačević dr Borjan
doktor medicine
Simić dr Dijana
doktor medicine

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net