Otpust pacijenata    

Otpust pacijenta, odnosno podizanje otpusnog pisma u slučajevima kada je zdravstvena knjižica uredno ovjerena i ako se radi o osiguranom pacijentu koji podliježe plaćanju participacije popunjava se obrazac "Priznanica" u četiri primjerka. Dva primjerka se daju pacijentu, odnosno pratnji za plaćanje na fiskalnoj kasi.

Radnik na fiskalnoj kasi vrši naplatu participacije, te stranci izdaje fiskalni račun i jedan primjerak priznanice ovjeren na poleđini pečatom "plaćeno" (primjerak za stranku).

Lice kome je naplaćena participacija ide u kancelariju za prijem i otpust, predaje primjerak ovjerene priznanice na osnovu koje mu se izdaje medicinska dokumentacija.

   
Prekid hospitalizacije    

Ako se radi o pacijentu koji je oslobođen plaćanja participacije, a ima uredno ovjerenu zdravstvenu knjižicu, njemu se odmah daje otpusno pismo.

Ukoliko pacijent zahtjeva prekid hospitalizacije, nadležni ljekar mu objašnjava potrebu nastavka liječenja, ukazuje na moguće posljedice prekida liječenja u bolnici i na preuzimanje lične odgovornosti i rizika za dalji tok bolesti.

Ako i pored objašnjenja pacijent i dalje zahtjeva prekid liječenja, ljekar u temperaturnu listu i istoriju bolesti upisuje „Otpust na lični zahtjev pacijenta“ a pacijent se pored toga potpisuje.

Prilikom pisanja otpusnog pisma obavezno se naglasi da pacijent prekida hospitalizaciju na lični zahtjev.

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net