Inostrani pacijenti  
Naplata participacije i plaćanje pune usluge

U slučaju da u Bolnicu bude primljen na liječenje inostrani osiguranik (INO osiguranik) iz zemalja sa kojima BiH – RS ima sklopljen Sporazum o socijalnom osiguranju i to: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Njemačka, Austrija, Hrvatska, Holandija, Turska i Italija, usluga će biti pružena samo uz naplatu participacije, a puna usluga će biti naplaćena u slučaju da osiguranik nema propisane obrasce za korišćenje zdravstvene zaštite.

Osiguranik radi pružanja zdravstvenih usluga, mora imati "bolesnički list" ili "zdravstvenu knjižicu" koju na osnovu potvrde inostranog osiguranika izdaje FZORS – Kancelarija Doboj, odnosno nadležna poslovnica prema mjestu privremenog ili stalnog boravka INO osiguranika

   
Hitna medicinska pomoć  

Samo u slučaju hitne medicinske pomoći ili neophodne ljekarske intervencije, INO osiguraniku za vrijeme privremenog boravka u RS, biće pružena zdravstvena usluga i bez "bolesničkog lista" ali sa priloženom potvrdom inostranog nosioca osiguranja (potvrda o liječenju u slučaju hitnosti za vrijeme privremenog boravka u Republici Srpskoj).

Ako INO osiguranik za vrijeme privremenog boravka u RS ne posjeduje potvrdu izdatu od strane nadležnog inostranog nosioca osiguranja, niti bolesnički list, a u pitanju je hitni slučaj, služba u kojoj se pacijent liječi izdaće potvrdu o hitnom prijemu, sa obrazloženjem razloga hitnog prijema, dijagnozom, šifrom, kao i prognozom dužine liječenja, koju daje pacijentu, odnosno rodbini pacijenta ili drugim licima koja su u pratnji pacijenta, radi slanja u nadležnu Poslovnicu Fonda prema mjestu privremenog boravka INO osiguranika, radi pribavljanja bolesničkog lista.

   
Troškovi liječenja i refundacija  

Ukoliko INO osiguranik ne reguliše osiguranje do momenta izlaska iz bolnice, dužan je lično snositi troškove liječenja, u skladu sa cjenovnikom Fonda, a refundaciju uplaćenog iznosa za pružene zdravstvene usluge tražiti od nadležnog Fonda kod koga je osiguran.

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net