Domaći pacijenti    
Procedura liječenja osiguranih lica je objašnjena u meniju Briga o pacijentima-prijem i otpust pacijenata

Neosigurana lica

Neosigurana lica mogu ostvariti usluge: konsultativno-specijalističkog i dijagnostičkog pregleda i usluge laboratorijskih analiza.

U slučaju hitnosti, životne ugroženosti ili spriječenosti pribavljanja uputnice od svog porodičnog ljekara, pacijentu se pruža sva potrebna medicinska pomoć i bez uputnice specijalisti. U ovakvim slučajevima, ako je pacijent osiguran od strane FZO RS, dužan je u roku od 3 dana priložiti ovjerenu uputnicu u službu/odjeljenje na kome je usluga izvršena.

   
Naplata usluga neosiguranim licima  
Naplata usluga bolničkog liječenja vrši se prilikom otpusta neosiguranog pacijenta iz JZU bolnica Doboj

Pacijentu se izdaje račun o bolničkom liječenju. Sa izdatom fakturom pacijent, odnosno pratnja, se upućuje u kancelariju za prijem i otpust gdje se vrši naplata. Ako je akontacija za liječenje položena prije, uračunava se u račun i pacijent plaća ostatak duga, a ako akontacija premašuje troškove bolničkog liječenja, razlika se isplaćuje pacijentu. Ukoliko pacijent, odnosno pratnja, nema novčanih sredstava prilikom otpusta, pacijent se otpušta sa liječenja uz obavezu izmirenja troškova liječenja u roku od 30 dana.

Ako je pacijent dovezen u kritičnom stanju, on lično ili njegova pratnja, potpisuju izjavu o prihvatanju snošenja troškova liječenja kao neosigurano lice. Pacijentu se daje mogućnost da u toku liječenja, ili po završetku, priloži potvrdu o posjedovanju zdravstvenog osiguranja.

   
Naplata troškova bolničkog liječenja za lica koja su iz Federacije BiH  

Ukoliko pacijent u navedenom roku ne izmiri svoja dugovanja prema JZU bolnica Doboj, izdaje se opomena pred tužbu.

Naplata troškova bolničkog liječenja za lica koja su iz Federacije BiH, a koja ne posjeduju dokument odluke o snošenju troškova bolničkog liječenja u JZU bolnica Doboj i stranim državljanima koji ne posjeduju obrazac BH-6, naplaćuje se puna cijena troškova liječenja.


 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net